STRANDSKYDD JURIDISK HJÄLP

Ska du ansöka om strandskyddsdispens? Överklaga beslut om strandskydd, tomtplatsavgränsning eller strandskyddsdispens? Behöver du juridisk rådgivning? Ta hjälp av våra kvalificerade juridiska mallar framtagna av ledande rättsexperter med spetskompetens inom strandskydd och miljörätt! Till en bråkdel av priset av vad det skulle kosta dig att anlita en jurist eller advokat. Hos oss får du kvalificerad juridisk hjälp som är billigare än advokat. 

Önskar du i stället specialiserad juridisk rådgivning kring just ditt ärende? Har du fått avslag på ansökan om strandskyddsdispens och vill ha hjälp med att överklaga till länsstyrelsen eller mark - och miljödomstolen? Besök gärna vår andra hemsida för personlig rådgivning och ta hjälp av strandskyddsexpert jur. kand. Giedre Jirvell https://www.strandskyddsjurist.se.

Kontakta jurist

Under menyfliken Aktuellt hittar du några goda juridiska råd. Är du osäker på vilken mall passar just ditt ärende? Kontakta oss gärna och berätta kort om ditt fall så kan vi hjälpa dig att sätta ihop ett mallpaket som är lämpligt för just ditt ärende!Kontakta advokat strandskydd jurist strandskyddsdispens bygglov hjälp strandskyddsakademin mark- och miljörättsbyrån expert rättsexpert göteborg stockholm kontakt överklaga överklagande mark- och miljö miljöbalken PBL mark- och miljödomstolen

Hittar du ingen passande mall? Rör ditt ärende strandskydd eller bygglov? Hör av dig till oss, så kan vi se om vi kan utveckla en mall som passar just din situation.

Vill du anlita en advokat som kan korrekturläsa din inlaga, utreda ditt fall djupare eller vara ditt ombud? Fyll i vårt kontaktformulär så kan vi, i mån av tid och möjlighet, rekommendera några skickliga advokater som är inriktade på just strandskydd, bygglov och egendomsskydd.


strandskydd advokat

Överklaga strandskydd och strandskyddsdispens

Har du en fastighet inom 100 eller 300 meter från stranden? Då omfattas din fastighet mest troligt av strandskydd. Fastighetsägare som ska vidta en åtgärd i ett område som omfattas av strandskydd behöver söka om strandskyddsdispens.

Ansöka om strandskyddsdispens hos nämnden 

Du som avser att vidta en åtgärd i ett område som omfattas av strandskydd ska alltid se till att innan du börjar vidta den önskade åtgärden undersöker huruvida åtgärden omfattas av krav på strandskyddsdispens och om ansökan om dispens behöver sökas. Som huvudregel avgörs ansökan om strandskyddsdispens av den kommunala samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande organ. I vissa situationen beslutar länsstyrelsen som första instans. 

Länsstyrelsens granskning av meddelade strandskyddsdispenser

Länsstyrelsen granskar även samtliga kommunala beslut varigenom strandskyddsdispens har beviljats. I vissa fall kan länsstyrelsen välja att överpröva det kommunala beslutet. En sådan överprövning kan leda till att nämndens beslut upphävs, fastställs eller ändras. 

Varför upphävs dispensen?

En vanlig anledning till att länsstyrelsen väljer att överpröva är att det saknas grund för strandskyddsdispens, att nämnden underlåtit att besluta om tomtplatsbestämning eller att den enligt länsstyrelsens bedömning behöver inskränkas.

Överklaga till mark- och miljödomstolen

Har du sökt om strandskyddsdispens och fått avslag? Du som är missnöjd med nämndens eller länsstyrelsens beslut kan överklaga beslutet om strandskydd eller den delen av beslutet rör inskränkt tomtplatsavgränsning till överinstans, som är länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen beroende på i vilken instans som ärendet påbörjades. Ett överklagande om strandskydd ska i regel komma in inom 3 veckor från det att du mottagit beslutet. Vissa mål där strandskydd upphävts i detaljplan kan i undantagsfall komma att prövas av Högsta domstolen.