Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

I lager.

5 000 kr

Denna mall är lämpad för en situation då du vill vidta betydande renoveringar eller uppföra en ersättningsbyggnad i ett område som är strandskyddat. Den befintliga byggnaden som ska ersättas får enligt praxis inte vara i ett sådant skick att den anses förfallen eller övergiven, på ett sådant sätt att hemfridszonen upplösts. I praktiken menas med detta att byggnaden ska ha intakta väggar, tak och att fönsterna ska vara hela. Vad som är förfallet respektive i behov av underhåll varierar i praxis. 

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Denna mall består av 6 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen, framtagna av våra rättsexperter inom mark- och miljörätt. Titta gärna på vår minikurs  Juristen tipsar - strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad, om du vill veta mer.

Enligt aktuella bestämmelser i miljöbalken samt rättspraxis krävs vanligtvis inte dispens för en mindre renovering, för det fall byggnaden inte har blivit större, flyttats eller får annat utseende eller användning. För att dispens inte ska krävas får renoveringen därmed inte ha utökat byggnadens storlek, inte förändrat dess utseende eller ändrat sin användning.

Att uppföra en ersättningsbyggnad eller motsvarande är normalt dispensgrundande, förutsatt att åtgärden motsvarar det som ersätts beträffande storlek, utförande, användning och placering. Det går inte att ange en tidsperiod för när allemansrätten återinträtt vid en övergiven byggnad. Det som är avgörande är i stället om byggnaden har förfallit till den graden att allemansrätten har återinträtt på platsen. I dessa fall ska en dispensansökan för återställande av byggnaden bedömas på samma sätt som vid uppförande av en helt ny byggnad.

Det ska i regel inte hunnit gå mer än ett år från det att den gamla byggnaden förfallit eller rivits. Har det gått mer än ett år från det att den gamla byggnaden rivits etc., ska du i stället använda mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark. Det förutsätter att man kan hävda att marken runt den gamla byggnaden är lagenligen ianspråktagen för privata ändamål. Det kan handla om grind, fruktträdgård, utemöbler, komplementbyggnader mm. Lagenligt innebär att marken togs i anspråk före strandskyddets ikraftträdande i det aktuella området, vilket oftast är 1975 då det generella strandskyddet, 0-100 m från strandlinjen, infördes. Omfattas ditt område av utvidgat strandskydd, 100-300 m från strandslinjen gäller det från det datumet som det beslutades om.

Önskar du att utveckla din talan genom avancerad juridisk argumentation? Glöm inte att köpa några andra passande mallar, såsom Strandskydd och Proportionalitetsavvägning, eller andra mallar som passar för just din situation. Är det så att den nya byggnaden ska bli större samt marken där åtgärden ska vidtas kan ses som ianspråktagen så rekommenderar vi även att köpa mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark

Vår allmänna rekommendation är att lägga till mallen Strandskyddsdispens - tomtplatsavgränsning. Detta eftersom vid meddelande av dispens kommer man även besluta om en tomtplats. Detta oavsett om det sedan tidigare finns ett beslut om tomtplatsavgränsning, eftersom man nu kommer att göra en förnyad bedömning av hur stor markyta får tas i anspråk såsom tomtplats.

När du söker om strandskyddsdispens och vill samtidigt söka om bygglov kan du med fördel använda våra kvalificerade juridiska mallar för förhandsbesked och bygglov inom respektive utanför ett detaljplanelagt område. Läs mer under fliken Bygglov.

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.