Strandskyddsdispens - tomtplatsavgränsning

I lager.

5 000 kr

Denna mall passar dig som fått strandskyddsdispens beviljat men inte är nöjd med den tomtplatsavgränsning som har gjorts och vill få det överprövat av överinstans. Mallen passar även en situation då du ska ansöka om strandskyddsdispens och vill komplettera din ansökan med ett yttrande avseende markens ianspråktagande och tomtplatsens utsträckning, eller om ärendet fortfarande behandlas av nämnden, och du har fått förslag till beslut om en inskränkt tomtplats, som du vill bemöta i skrift. Denna mall passar även utmärkt i en situation då du har drabbats av ett föreläggande om utrivning och ska försvara den hävdade tomtplatsen. I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Denna mall består av 6 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen. Titta gärna vår minikurs Juristen tipsar - Strandskyddsdispens och tomtplatsavgränsning, om du vill veta mer.

Önskar du att utveckla din talan genom avancerad juridisk argumentation? Glöm inte att lägga till andra passande mallar, såsom Strandskydd och Proportionalitetsavvägning, eller andra mallar som passar för just din situation. Är det så att marken där åtgärden ska vidtas kan ses som ianspråktagen så rekommenderar vi även att köpa mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark

När du söker om strandskyddsdispens och vill samtidigt söka om bygglov kan du med fördel använda våra kvalificerade juridiska mallar för förhandsbesked och bygglov inom respektive utanför ett detaljplanelagt område. Läs mer under fliken Bygglov.

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.