Strandskydd: Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Kommer snart.

Denna mall är speciellt framtagen för dig som har fått avslag i mark- och miljödomstolen och vill överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. I mallen är argumentationen fokuserad kring grund för prövningstillstånd, så att ditt överklagande kan tas upp till prövning. 

Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd. 

Viktigt att komma ihåg! Mallen avser enbart den processuella frågan om huruvida prövningstillstånd kan meddelas. Vi rekommenderar starkt att tilläggsvis komplettera sin talan med mallarna som berör själva saken, alltså strandskyddsdispens etc. Detta eftersom, för det fall Mark- och miljööverdomstolen kommer att meddela prövningstillstånd kommer er talan att prövas i sak,  dvs. om strandskyddsdispens etc. ska meddelas, fastställas/ändras eller upphävas. Därför är det viktigt att inte missa att argumentera kring själva sakfrågan. I Strandskyddsakademins webbutik hittar ni passande mallar för ert ärende i sak, såsom Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark och Strandskydd och Proportionalitetsavvägning

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.