Strandskydd utbildning

Utbildningen om strandskydd är särskilt framtagen för dig som arbetar med strandskydd. Strandskyddsakademin erbjuder kvalificerad juridisk utbildning om strandskydd och miljörätt, framtagen av rättsexperter inom mark- och miljörätt. Kurserna är tillgängliga online, så att du på ett enkelt sätt kan ladda ner dem och gå utbildningen digitalt när det passar dig bäst. Våra kurser är pedagogiskt utformade och består av såväl en teoretisk del, i form av lagstiftning och förarbeten, som en praktisk del med exempel hämtade från verkligheten, såsom aktuella rättsfall och avgöranden från överinstans. Vi fokuserar i huvudsak på den rättspraxis som är prejudicerande; det vill säga avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen.

Vi lär ur metodiken kring hur du ska tänka när du ska granska eller besluta i ett strandskyddsärende. Våra utbildningar innehåller även goda juridiska råd och praktiska verktyg, så att du ska känna dig tryggare i din yrkesroll och kunna arbeta mer effektivt och målinriktat. Efter genomgången utbildning kommer du därför att åstadkomma en effektivare och mer rättssäker ärendehantering.

kurs strandskydd utbildning

Gå flera kurser om strandskydd samtidigt och bli expert på strandskydd och miljöbalken!

Högst upp i högra hörnet väljer du om du vill se priserna inklusive eller exklusive mervärdesskatt.

Vem riktar sig kurserna till?

Kurserna om strandskydd riktar sig primärt till handläggare på kommunerna, politiska tjänstemän i de kommunala nämnderna och lantmätare. De passar särskilt väl dig som arbetar som miljöinspektör eller bygglovshandläggare och önskar att fördjupa dina kunskaper inom området för mark- och miljörätt, samt därigenom effektivisera ditt arbetssätt och ärendehantering. Även du som arbetar med lantmäterifrågor och kommer i kontakt med fastighetsbildning i strandskyddade områden kommer att ha nytta av våra kurser.

Strandskyddsakademins juridiska kurser om strandskydd lämpar sig även för dig som arbetar på en domstol, såsom mark- och miljödomstol, i egenskap av domare eller beredningsjurist, och vill hålla dig uppdaterad kring den senaste lagstiftningen och praxisutvecklingen på området.

Är du yrkesverksam advokat, biträdande jurist eller registrerad fastighetsmäklare och stöter på frågor om strandskydd i din dagliga verksamhet, men tycker att de är svårlösta? Du kan med fördel gå våra kurser för att bredda din expertis och för att enklare kunna hantera mål- och ärenden som rör strandskydd och bygglov.


Kursansvarig för utbildning om strandskydd

Strandskyddsakademins utbildningar leds av jur. kand. Giedre Jirvell, rättsexpert inom mark- och miljörätt. Hon besitter mångårig praktisk erfarenhet av frågor om strandskydd från Miljödepartementet, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten samt som grundare och ägare av Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån. Giedre Jirvell har deltagit i remissarbetet av de nya reglerna om strandskydd som träder i kraft den 1 juli 2022, föreläst för mark- och miljödomstolarna, samt anlitats som sakexpert för utredningar av Naturvårdsverket. Jur. kand. Giedre Jirvell har bl.a. på uppdrag av Naturvårdsverket och regeringen, varit delaktig i utformningen av lagförslaget om undantag från strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, prop. Strandskydd vid små sjöar och vattendrag (2013/14:214). 

Hon har i sin roll som Head of Section vid Miljödepartementet deltagit i utarbetandet av plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338), som trädde i kraft den 2 maj 2011. Hon har även varit nationell samordnare för regelförenkling inom plan-, bygg-, fastighets-, och lantmäteriområdet.

Som advokat och ombud har hon genom åren drivit hundratals mål och ärenden om strandskydd och bygglov, samt bidragit till prejudikatbildning i överinstanserna, såsom Mark- och miljööverdomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och regeringen.

Jur. kand. Giedre Jirvell har mångårig erfarenhet av tillståndsprövningar, domstolsförhandlingar och lagstiftningsprocessen inom mark- och miljörätt, anlitas ständigt som rådgivare åt yrkesverksamma advokater, medverkar som rättsexpert i media samt skriver lagkommentarer och rättsanalyser inom rättsområdet för mark- och miljörätt på informationsbolaget JP Infonet. Läs mer här.

Strandskydd kurs

                                                                                                                          Jur. kand. Giedre Jirvell


Behovet av kompetensutveckling om strandskydd

Reglerna om strandskydd upplevs många gånger som komplicerade och svåra att tillämpa. Bestämmelsernas tillämpning i praktiken styrs i allra högsta grad av rättspraxis från Mark- och miljööverdomstolen. För att hålla sig á jour med den senaste praxisutvecklingen och lagstiftningen på området kan det därför vara en god idé att fördjupa sig inom strandskyddsjuridiken och miljöbalken. På så sätt sparar du tid och kan fokusera på en effektiv och rättssäker ärendehandläggning. 

Våra kurser om strandskyddslagstiftningen och om tillämpningen av regelverket kommer att ge dig, som arbetar med frågor om tillstånd och tillsyn gällande miljöärenden, bygglov och detaljplaner stor nytta i ditt fortsatta arbete, eftersom du kommer att få en ökad förståelse kring strandskyddets funktion och hur du ska tillämpa reglerna i praktiken.


Anmälan

Kursanmälan sker online under respektive kursbeskrivning. Uppge ditt namn, organisation, organisationsnummer, kontaktuppgifter samt den kurs som du vill delta i. Har du frågor eller är du intresserad av att delta i flera av våra kurser? Kontakta oss på [email protected] för offertförfrågan.

Vårt aktuella kursutbud hittar du under fliken "Strandskydd utbildning".


Recensioner

Vill du veta mer om oss? Läs våra kunders recensioner om vad de anser om vår kompetens. Mer om vår bakgrund samt erfarenhet hittar du här.