Experter inom mark- och miljörätt

Strandskyddsakademin drivs av jur.kand. Giedre Jirvell – rättsexpert inom miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt. Giedre Jirvell har sin bakgrund från Regeringskansliet: Miljödepartementet och Socialdepartementet, FN, EU-rådsarbetsgrupper, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten och som advokat, grundare och ägare av Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån.

 Giedre Jirvell har medverkat i flera lagstiftningsärenden om ändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken. Hon har deltagit i arbetet med ett antal reformer nationellt, regionalt och globalt. Hon har agerat som juridiskt ombud och advokat i hundratals mål och ärenden runt om i Sverige och har framgångsrikt biträtt klienterna i mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och hos regeringen.

Giedre Jirvell har skrivit lagkommentarer till miljöbalken, anlitats som sakkunnig expert av Naturvårdsverket för utredningar och arbetar aktivt med att bidra till praxisutveckling och bildning av prejudikat inom området för mark- och miljörätt. Hon har medverkat som rättsexpert i flertalet nyhetsreportage och artiklar rörande bland annat regelverket och rättspraxis kring strandskydd och bygglov.

Rättsexpert inom strandskydd

Giedre Jirvell har god praktisk insyn i hur reglerna om strandskydd ska tillämpas. Hon var anställd som Head of Section på Miljödepartementet, Regeringskansliet, vid tiden som nuvarande strandskyddsbestämmelser utarbetades och har sedermera arbetat med bestämmelsernas tillämpning på Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Jur. kand. Giedre Jirvell har även, på uppdrag av Naturvårdsverket och regeringen, varit delaktig i utformningen av ett lagförslag om undantag från strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Lagförslaget trädde i kraft den 1 september 2014 genom propositionen Strandskydd vid små sjöar och vattendrag, prop. 2013/14:214. Hon är fortsättningsvis aktiv med att bevaka rättsutvecklingen och har lämnat förslag till lagändringar till Utredningen om översyn av strandskydd, samt avgett flera remissyttranden om förslagen till lagändringar i strandskyddslagstiftningen samt implementeringen av Århuskonventionen i svensk rätt, bl.a. reglerna om organisationers talerätt i miljömål, till regeringen.

Rättsexpert inom bygglov

Jur. kand. Giedre Jirvell har deltagit i utarbetandet av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, under tiden som hon var anställd i Regeringskansliet. Hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg. Hon har även varit nationell samordnare för regelförenkling inom plan-, bygg-, fastighets-, och lantmäteriområdet. Giedre Jirvell var ansvarig utredare av lagen om byggfelsförsäkring, samt tagit fram förslag till dess upphävande och ändringar i plan- och bygglagen i departementspromemorian Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (Ds 2011:2). Sedermera har hon arbetat med den praktiska tillämpningen av plan- och bygglagens bestämmelser och dömande verksamhet på Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Hon har i sin roll som advokat vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån med framgång drivit mål och ärenden om bygglov, förhandsbesked och detaljplaner, samt kontinuerligt bidragit till prejudikatbildning genom att åtskilliga gånger åstadkommit prövningstillstånd samt bifall i Mark- och miljööverdomstolen.

Akademisk bakgrund

Stockholms universitet, jur. kand. examen och naturvetenskap

Australian National University, ANU Law School

Harvard University Law School

Tulane University Law School

Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Law

European University Institute

The Academy of European Law

Utbildning i Regeringskansliet

Utbildning med Domstolsakademin

Utbildning med Advokatsamfundet