EXPERT JURIST inom strandskydd & bygglov

Strandskyddsakademin tillhandahåller professionella juridiska mallar om strandskydd, strandskyddsdispens och bygglov. Genom att köpa våra mallar kan du försäkra dig om att produkten du köper motsvarar högsta kvalité. Strandskyddsakademin erbjuder en unik möjlighet att få ta del av gedigen expertis mot en skälig kostnad.

Vi tillhandahåller även allmän rådgivning inom mark- och miljörätt på vår hemsida, för att du som kund lättare ska kunna navigera runt. När ni köper en juridisk mall hos oss ingår det goda handfasta tips som gäller för en situation som respektive mall avser. Vi hjälper dig gärna med att välja lämpliga kvalificerade juridiska dokumentmallar om strandskydd och bygglov som skulle passa just ditt fall, för det fall du önskar att driva ärendet själv. Strandskyddsakademin bedriver dock ingen advokat- eller ombudsverksamhet. Skulle du vara i behov av juridisk rådgivning som rör just ditt ärende, eller anlita ett ombud som kan driva ärendet åt dig, har vi möjlighet att förmedla kontakt till några kunniga advokater och jurister som är inriktade på just strandskydd och bygglov.

vår expertis - din trygghet

Strandskyddsakademin drivs av jur. kand. Giedre Jirvell - rättsexpert inom miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt. Giedre Jirvell har sin bakgrund från Regeringskansliet: Miljödepartementet och Socialdepartementet, FN, EU-rådsarbetsgrupper, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten och som advokat, grundare och ägare av Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån.

Giedre Jirvell fd advokat jurist strandskydd strandskyddsdispens bygglov miljörätt PBL strandskyddsakademin

Jur. kand. Giedre Jirvell har medverkat i flera lagstiftningsärenden om ändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken. Hon har deltagit i arbetet med ett antal reformer nationellt, regionalt och globalt. Hon har agerat som juridiskt ombud och advokat i hundratals mål och ärenden runt om i Sverige och har framgångsrikt biträtt klienterna i mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och hos regeringen.

Jur. kand. Giedre Jirvell har skrivit lagkommentarer till miljöbalken, anlitats som sakkunnig expert av Naturvårdsverket för utredningar och arbetar aktivt med att bidra till praxisutveckling och bildning av prejudikat inom området för mark- och miljörätt. Hon har medverkat som rättsexpert i flertalet nyhetsreportage och artiklar rörande bland annat regelverket och rättspraxis kring strandskydd och bygglov.


rättsexpert inom strandskydd

Giedre Jirvell har god praktisk insyn i hur reglerna om strandskydd ska tillämpas. Hon var anställd som Head of Section på Miljödepartementet, Regeringskansliet, vid tiden som nuvarande strandskyddsbestämmelser utarbetades och har sedermera arbetat med bestämmelsernas tillämpning på Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och som advokat och ombud vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån.

Jur. kand. Giedre Jirvell har även, på uppdrag av Naturvårdsverket och regeringen, varit delaktig i utformningen av ett lagförslag om undantag från strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Lagförslaget trädde i kraft den 1 september 2014 genom propositionen Strandskydd vid små sjöar och vattendrag, prop. 2013/14:214. Hon är fortsättningsvis aktiv med att bevaka rättsutvecklingen och har lämnat förslag till lagändringar till Utredningen om översyn av strandskydd, samt avgett flera remissyttranden om förslagen till lagändringar i strandskyddslagstiftningen samt implementeringen av Århuskonventionen i svensk rätt, bl.a. reglerna om organisationers talerätt i miljömål, till regeringen.


rättsexpert inom bygglov

Jur. kand. Giedre Jirvell har deltagit i utarbetandet av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, under tiden som hon var anställd i Regeringskansliet. Hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Hon har även varit nationell samordnare för regelförenkling inom plan-, bygg-, fastighets-, och lantmäteriområdet. Giedre Jirvell var ansvarig utredare av lagen om byggfelsförsäkring, samt tagit fram förslag till dess upphävande och ändringar i plan- och bygglagen i departementspromemorian Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (Ds 2011:2). Sedermera har hon arbetat med den praktiska tillämpningen av plan- och bygglagens bestämmelser och dömande verksamhet på Mark-och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Hon har i sin roll som advokat vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån med framgång drivit mål och ärenden om bygglov, förhandsbesked och detaljplaner, samt kontinuerligt bidragit till prejudikatbildning genom att åtskilliga gånger åstadkommit prövningstillstånd samt bifall i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.


arbetslivserfarenhet

Miljödepartementet, Regeringskansliet – Stockholm

Socialdepartementet, Regeringskansliet - Stockholm

    EU-rådsarbetsgrupper - Bryssel

    Förenta Nationerna, FN - Genève & New York

    Mark- och miljödomstolen - Vänersborg

    Havs- och vattenmyndigheten - Göteborg

    Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån - Göteborg & Stockholm

akademisk bakgrund

Stockholms universitet, jur. kand. examen och naturvetenskap

Australian National University, ANU Law School

Harvard University Law School

Tulane University Law School

Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Law

European University Institute

The Academy of European Law

Utbildning i Regeringskansliet

Utbildning med Domstolsakademin

Utbildning med Advokatsamfundet