Strandskydd och proportionalitet

I lager.

5 000 kr

Denna mall är lämpad för att utveckla din argumentation om varför det enskilda intresset i fallet av att exploatera området för ett visst ändamål, som omfattas av dispensplikt, väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara området orört. I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, såväl svensk praxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och Högsta domstolen, som praxis från Europadomstolen. 

Denna mall består av 4 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen, framtagna av våra rättsexperter inom mark- och miljörätt. 

Önskar du att utveckla din talan genom avancerad juridisk argumentation? Glöm inte att köpa några andra mallar som passar för just din situation. Är det så t.ex. att marken där åtgärden ska vidtas kan ses som ianspråktagen så rekommenderar vi även att köpa mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark. Ska du uppföra en ny brygga eller ersätta din gamla med en ny sådan, så har vi specifika mallar för detta. 

När du söker om strandskyddsdispens och vill samtidigt söka om bygglov kan du med fördel använda våra kvalificerade juridiska mallar för förhandsbesked och bygglov inom respektive utanför ett detaljplanelagt område. Läs mer under fliken Bygglov.

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.