Strandskyddsdispens för ersättningsbrygga

I lager.

5 000 kr

Denna mall är lämpad för en situation då du har en brygga, men den är i så pass dåligt skick att det mesta måste bytas ut. Behöver du byta ut pålar, underliggande konstruktion eller vidta en större reparation där mer än hälften ska bytas ut, så är denna mall lämpad för detta. Den fungerar utmärkt i en situation då den ursprungliga bryggan uppfördes före 1975, men därefter rustades upp och byggdes ut på bredden och längden utan dispens och du har fått föreläggande om utrivning förenat med vite. Du kan då ansöka om dispens i efterhand, samtidigt som du yrkar att föreläggandet med vite ska upphävas. 

Ska du i stället uppföra en ny brygga har vi en särskild mall för detta. 

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Denna mall består av 6 sidor och innehåller avancerad juridisk argumentation som du vill åberopa, allt för att öka dina chanser till bifall. Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd på vägen, framtagna av våra rättsexperter inom mark- och miljörätt. Titta gärna på vår minikurs  Juristen tipsar - strandskyddsdispens för brygga, om du vill veta mer.

Önskar du att utveckla din talan genom avancerad juridisk argumentation? Glöm inte att lägga till andra passande mallar, såsom Strandskydd och Proportionalitetsavvägning, eller andra mallar som passar för just din situation. Är det så att marken där åtgärden ska vidtas, eller runtomkring kan ses som ianspråktagen så rekommenderar vi starkt att även att köpa mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark. Detta eftersom mallen kommer att hjälpa dig att styrka att påverkan på allmänhetens tillträde och djur- och växtlivet blir försumbar.

När du söker om strandskyddsdispens och vill samtidigt söka om bygglov kan du med fördel använda våra kvalificerade juridiska mallar för förhandsbesked och bygglov inom respektive utanför ett detaljplanelagt område. Läs mer under fliken Bygglov. Bygglovs- eller anmälningsplikten kan utlösas vid större bryggor, hamnanläggningar eller om området är detaljplanelagt. 

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.