Strandskyddsdispens för ändrad användning

Kommer snart.

Denna mall är lämpad för en situation då du vill ändra användning av en befingtlig byggnad. Det förutsätter att man kan hävda att marken runt den gamla byggnaden är lagenligen ianspråktagen för privata ändamål och att tomtplatsen inte ska utvidgas. Det kan handla om grind, fruktträdgård, utemöbler, komplementbyggnader mm. Lagenligt innebär att marken togs i anspråk före strandskyddets ikraftträdande i det aktuella området.

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd. 

Önskar du att utveckla din talan genom avancerad juridisk argumentation? Glöm inte att köpa några andra passande mallar, såsom Strandskydd och Proportionalitetsavvägning, eller andra mallar som passar för just din situation. Är det så att marken där åtgärden ska vidtas kan ses som ianspråktagen så rekommenderar vi även att köpa mallen Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark. 

Vår allmänna rekommendation är att lägga till mallen Strandskyddsdispens - tomtplatsavgränsning. Detta eftersom vid meddelande av dispens kommer man även besluta om en tomtplats. Detta oavsett om det sedan tidigare finns ett beslut om tomtplatsavgränsning, eftersom man nu kommer att göra en förnyad bedömning av hur stor markyta får tas i anspråk såsom tomtplats. 

När du söker om strandskyddsdispens och vill samtidigt söka om bygglov kan du med fördel använda våra kvalificerade juridiska mallar för förhandsbesked och bygglov inom respektive utanför ett detaljplanelagt område. Läs mer under fliken Bygglov.

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.