Klagorätt i ärenden om strandskydd

I lager.

4 000 kr

Denna mall passar en situation då du har fått strandskyddsdispens för en önskad åtgärd, men din granne har överklagat beslutet och yrkat att dispensen ska upphävas. Du har av länsstyrelsen eller domstolen beretts möjlighet att yttra dig och vill i första hand yrka att grannens talan ska avvisas, och i andra hand lämnas utan bifall. 

Mallen passar förutom strandskydd, mål och ärenden om biotopskydd, Natura-2000, landskapsbildsskydd och naturreservat. Prövningen av huruvida en enskild har klagorätt bedöms på likartat sätt. Notera att mallen inte gäller en situation då det är en miljöorganisation eller förening som överklagat beslutet om meddelad dispens, utan avser en klagande som privatperson eller företag. 

Mallen passar även en situation då du ska utföra en åtgärd på någon annans mark, där du har servitut eller annan form av nyttjanderätt, och det är fastighetsägaren på vars mark åtgärden ska genomföras har överklagat beslutet, om det är så att denna fastighetsägare har tillerkänts sakägarlegitimitet i ett annat parallellt ärende, såsom bygglov eller lantmäteriförrättning, där denne har möjlighet att tillvarata sina rättigheter. 

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och Högsta domstolen.

Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd. 

Viktigt att komma ihåg! Mallen avser enbart den processuella frågan om huruvida en klagande är klagoberättigad. Vi rekommenderar starkt att tilläggsvis komplettera sin talan med mallarna som berör själva saken, alltså dispensen. Detta eftersom, för det fall klaganden skulle anses ha klagorätt, kommer er talan att prövas i sak, dvs. det kommer att prövas om dispensen ska fastställas eller upphävas. Därför är det viktigt att inte missa att argumentera kring själva sakfrågan. I Strandskyddsakademins webbutik hittar ni passande mallar för ert ärende i sak, såsom Strandskyddsdispens - ianspråktagen mark och Strandskydd och Proportionalitetsavvägning

Vår allmänna rekommendation är att lägga till mallen Strandskyddsdispens - tomtplatsavgränsning. Detta eftersom vid meddelande av dispens kommer man även besluta om en tomtplats. Detta oavsett om det sedan tidigare finns ett beslut om tomtplatsavgränsning, eftersom man nu kommer att göra en förnyad bedömning av hur stor markyta får tas i anspråk såsom tomtplats.

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.