Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad behövs om du ska renovera din byggnad så pass mycket att det mesta kommer att bytas ut. Enligt miljöbalken och rättspraxis från mark- och miljödomstolarna behövs strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad även om du avser att riva den gamla byggnaden och ersätta den med en ny sådan.

Att uppföra en ersättningsbyggnad eller liknande är normalt dispensgrundande, förutsatt att åtgärden motsvarar det som ersätts beträffande storlek, utförande, användning och placering. Om byggnaden stått övergiven under en längre tid kan det bli svårt att få strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad. I ett sådant fall kommer det att prövas om byggnaden har hunnit förfalla till den graden att allemansrätten har återinträtt på platsen. Om bedömningen görs att byggnaden är förfallen ska en dispensansökan för återställande av byggnaden bedömas på samma sätt som vid uppförande av en helt ny byggnad.

Hur lång tid får det gå mellan rivning och återuppförande?

Det ska i regel inte hunnit gå mer än ett år från det att den gamla byggnaden förfallit eller rivits. Har det gått mer än ett år från det att den gamla byggnaden rivits etc., ska du i stället ansöka om strandskyddsdispens för uppförande av en ny byggnad, och inte för en ersättningsbyggnad. Det förutsätter att man kan hävda att marken runt den gamla byggnaden är lagenligen ianspråktagen för privata ändamål. Om det föreligger särskilda omständigheter i ärendet som har gjort att du inte kunnat ansöka om strandskyddsdispens i tid kan tänkas att tidsintervallen om 1 år kan förlängas med tillämpningen av den s.k. proportionalitetsavvägningen. En bedömning om huruvida dispens från 1 års kravet kan ges görs i det enskilda fallet av den kommunala byggnadsnämnden som ska pröva ditt ärende.

Bästa juridiska tips när du ska ersätta den gamla byggnaden med en ny

Det bästa du kan göra är att vänta med rivning av byggnaden tills du fått strandskyddsdispens för uppförande av en ersättningsbyggnad beviljad. Har din byggnad av någon anledning förfallit? Då ska du skynda dig med att ansöka om strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad. Väntar du för länge finns det risk att strandskyddsdispens inte kan medges. Du ska även se till att fortsätta sköta tomten som vanligt, även om byggnaden inte längre går att nyttja. Du får däremot inte ta ianspråk genom t.ex. gräsklippning och anläggande av nya blomrabatter ett större område än som varit tidigare, utan att strandskyddsdispens har meddelats för detta. Glöm inte att du även kan behöva rivningslov och bygglov. Ta del av minikursen om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad, framtagen av vår juristexpert inom strandskydd, om du vill veta mer!

Ska du ansöka om strandskyddsdispens eller överklaga nekad strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad?

Passa på att ladda ner våra kvalificerade juridiska dokumentmallar om ersättningsbyggnad, ianspråktagen mark, tomtplatsavgränsning och proportionalitet, för att öka dina chanser till bifall! Läs mer under respektive produktbeskrivning för mer information. De flesta svar på frågorna om hur det fungerar att driva sitt ärende själv med hjälp av våra unika mallar hittar du här.

Se minikursen på Youtube