Vad är strandskydd :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Vad är strandskydd :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Vad innebär strandskydd?

Strändernas attraktionskraft medför att allt fler människor önskar bygga och bosätta sig i strandnära lägen runt om i Sverige. Samtidigt syftar strandskyddet till att förhindra en överexploatering av landets strandområden och bevara allmänhetens tillgång till friluftsliv kring stränder och vatten. Strandskyddet syftar även till att bevara särskilt biologiskt värdefulla land- och vattenområden.

Generellt och utvidgat strandskydd

Strandskyddet utgör ett generellt förbud mot ingrepp i miljön, inom ett område om 100 meter från strandkanten vid hav, insjöar och vid vattendrag på land och i vattnet. Det är bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader eller ändra befintliga sådana samt på annat sätt försämra tillgängligheten för allmänheten eller väsentligen förändra livsvillkoren för växter och djur. I vissa fall har strandskyddet utvidgats till att omfatta uppåt 300 meter eller har tagits bort helt.

Strandskydd och särskilda skäl för dispens

Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kapitel miljöbalken. Huvudregeln är att strandskyddsdispens endast lämnas om särskilda skäl föreligger. Av de sex särskilda skäl uppräknade i miljöbalken tillämpas punkt 1 och 3 i de flesta fallen. Punkt 2 och 4 är svårare att tillämpa, medan punkt 5 används ytterst sällan och punkt 6 nästan aldrig används. Utöver dessa skäl finns det villkorat undantag för areella näringar och skäl för dispens för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Fri passage

För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, ska det alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna. I 7 kap. 18 f § MB stadgas att fri passage för allmänheten ska säkerställas och att tomtplatsen ska avgränsas vid dispensgivning. I förarbetena till bestämmelsen anges att fri passage om ett tiotal meter bör lämnas.