Proportionalitet och strandskydd  :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Proportionalitet och strandskydd :: STRANDSKYDDSAKADEMIN

Proportionalitet i ärenden om strandskydd

Vid en bedömning av huruvida dispens från strandskyddet kan tillåtas ska en intresseavvägning mellan syftet med strandskyddet och den enskildes rätt att använda sin mark eller vatten företas. En inskränkning i den enskildes rätt ska vara proportionerlig i förhållande till syftena med strandskyddet. En inskränkning får alltså inte gå längre än vad som krävs för att syftena med strandskyddet kan tillgodoses.

Ska du anlita en advokat eller driva ditt ärende om strandskydd själv?

När du ska ansöka om strandskyddsdispens kan du välja att antingen anlita en jurist eller advokat som är specialist inom strandskydd som ska driva hela ärendet åt dig från start till slut, eller att med hjälp av våra kvalificerade dokumentmallar, framtagna av våra rättsexperter inom strandskydd och bygglov, driva ditt ärende själv, till en bråkdel av priset av vad det hade kostat dig att anlita ett ombud. Mer om kostnader för en jurist eller advokat, rättsskydd och rättshjälp kan du läsa i artikeln Strandskydd - Advokat och juristkostnader.