Nya regler om strandskydd 1 juli 2022

Nya regler om strandskydd 1 juli 2022

Strandskyddet reformeras

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Om förslagen i propositionen röstas igenom av riksdagen kommer det bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

Läs även vårt inlägg om den politiska debatten i Riksdagen om att stoppa propositionen om reformerat strandskydd.

Lättnader med fokus på landsbygd

  • Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter. Vi föreslår att lättnader i strandskyddet ska gälla i något vi kallar strandnära utvecklingsområden.                
  • Strandskyddsområdet minskas från 100 till 25 meter vid små insjöar och smala vattendrag.
  • Det blir lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana små insjöar och smala vattendrag om inte länsstyrelsen har beslutat att utvidga strandskyddsområdet på platsen, under förutsättning att en zon för fri passage säkerställs. Den fria passagen syftar till att bevara goda möjligheter för friluftslivet och för djur- och växtlivet invid små sjöar och vattendrag.     
  • Regeringen ska kunna meddela föreskrifter om att strandskydd inte ska gälla vid insjöar eller vattendrag som har anlagts eller restaurerats för vissa syften, bl.a. för att genomföra klimatanpassningsåtgärder.                 

Skärpning av reglerna i områden med högt bebyggelsetryck

Strandskyddet förtydligas i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet och förstärks i områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor.      

Utredning om areella näringar

Regeringen tillsätter även en utredning som ska se över de areella näringarnas nuvarande undantag från strandskyddet. Utredningens syfte är att säkerställa att undantaget tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som råder för olika företagare inom de areella näringarna.

Ikraftträdande av de nya bestämmelserna

Föreslagna lagändringar i propositionen träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022. Utredningen om de areella näringarnas undantag från strandskyddet redovisas senast den 31 december 2023.

Texten är hämtad från regeringens pressmeddelande. Vill du veta mer? Läs på regeringens webbplats.