Strandskyddsreformen mitt i en politisk storm

Strandskyddsreformen mitt i en politisk storm

Strandskyddsreformen påverkas av hårda vindar i riksdagen

Vi har tidigare kunnat berätta att regeringen har beslutat om en proposition om ett differentierat strandskydd. Lagändringarna skulle innebära ett antal lättnader i strandskyddet, men även ett antal skärpningar. Merparten av lagändringarna skulle träda i kraft den 1 juli i år, om riksdagen skulle rösta dem igenom. Igår valde oppositionspartierna i Miljö- och jordbruksutskottet att avstyrka förslaget, vilket innebär att propositionen saknar förankring i riksdagen och att förslagen i sin nuvarande utformning läggs på is.

Se videoklippet här.

Fortsatta politiska förhandlingar

Att riksdagsmajoriteten i utskottet avstyrker en hel proposition är ytterst ovanligt. Händelsen utgör en del i det politiska maktspelet inför den kommande valrörelsen. Det betyder att de politiska förhandlingarna antingen kommer att fortsätta den närmsta tiden och att de föreslagna lagändringarna kommer att ändras inför omröstning i riksdagen fram till sommaruppehållet, eller att ärendet senareläggs till efter valet. En sak är säker: det borde finnas goda förutsättningar för riksdagspartierna att åtminstone släppa fram en del av de föreslagna lättnaderna i strandskyddet, såsom undantaget från strandskyddet för små insjöar och smala vattendrag, samt undantaget för anlagda och restaurerade insjöar och vattendrag, vilket skulle innebära en utveckling i rätt riktning och skapa en större acceptans för lagstiftningen.

Behovet av strandskyddets reformering

Behovet av att införa regeländringar i strandskyddet är dock fortsatt stort, eftersom de nuvarande reglerna och dess praktiska tillämpning inte har fungerat ändamålsenligt. De föreslagna lagändringarna vad gäller lättnader har visserligen inte varit lika långtgående som utredarens förslag, men är ett steg i rätt riktning. De skärpningar, som föreslagits i propositionen, och som oppositionspartierna motsatt sig för, hade troligen i de flesta dispensfallen ändå inte fått så stor genomslagskraft i praktiken, eftersom strandskyddsreglerna redan idag tillämpas restriktivt.

Fortsättning

Miljö- och jordbruksutskottet kommer att hålla ett antal sammanträden under april och majmånad innan ett utskottsbetänkande offentliggörs. Hur riksdagen kommer att rösta i slutändan är oklart i nuläget. Strandskyddsakademin kommer att analysera och följa upp den kommande politiska utvecklingen och avser att återkomma när vi vet mer om hur de politiska förhandlingarna fortskrider. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss genom att skicka ett meddelande här.