Proposition

Proposition

Miljödepartementet avser enligt propositionsförteckningen för hösten 2021 att överlämna propositionen "Ett differentierat strandskydd" för Riksdagsbehandling under riksmötet i december. Av detta följer att en lagrådsremiss ska överlämnas till Lagrådet för synpunkter under november. Efter att Lagrådet har yttrat sig kan regeringen välja att antingen inkorporera Lagrådets synpunkter och förslag till ändringar i propositionen, eller avböja rekommendationerna vid erforderlig motivering.

Remissbehandling av SOU 2020:78

Strandskyddsutredningens betänkande Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78, som innehåller vissa lättnader i bestämmelserna om strandskydd har remissbehandlats i Regeringskansliet. Totalt 184 instanser som har ombetts att svara på Miljödepartementets remiss om betänkande Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd. Det är till antalet ovanligt många remissinstanser, som tyder på frågans angelägenhet på riksnivå. 

Strandskyddsakademins rättsexpert jur. kand. Giedre Jirvell har omnämnts som advokat och expert inom mark- och miljörätt i betänkandet och har även avgett ett eget remissyttrande till regeringen.

Ikraftträdande av de nya reglerna om strandskydd

Strandskyddsutredningens förslag till förändringar i lagar och förordningar föreslås enligt det så kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022. Äldre bestämmelser föreslås gälla för ärenden och mål som har påbörjats före ikraftträdandet.

Hur påverkas jag som fastighetsägare av de kommande reglerna om strandskydd?

Du som bor på landsbygden eller nära ett litet vattendrag eller sjö som omfattas av definitionen för små sjöar och vattendrag i miljöbalken kommer troligtvis få det enklare att bebygga din fastighet i framtiden. Du som bor i ett redan väl exploaterat område där bebyggelsetrycket är högt, såsom Stockholms eller Göteborgs skärgård med attraktiv kust, kommer inte omfattas av några lättnader, utan man kommer fortsättningsvis behöva söka om dispens från strandskyddet för att kunna exploatera sin fastighet. Bedömningen om huruvida en dispens kan lämnas eller inte i ett sådant exploaterat område redan idag är restriktiv, och kommer bli ännu mer restriktiv om utredarens förslag går igenom. Det särskilda skälet för dispens kommer mest troligt förbli - liksom idag - ett redan ianspråktaget område, där du som fastighetsägare bär bevisbördan och ska styrka att så är fallet för att dispens ska kunna lämnas.

Vad kan Strandskyddsakademin hjälpa mig med?

Strandskyddsakademin kan bistå dig som fastighetsägare med juridiskt stöd genom våra kvalificerade juridiska dokumentmallar, som du kan använda när du ansöker om strandskyddsdispens eller överklagar beslut om nekad dispens eller inskränkt tomtplatsavgränsning. Våra mallar kan även användas vid förelägganden och viten. 

Är du i behov av anpassad juridisk rådgivning som berör just ditt ärende, erbjuder våra rättsexperter viss juridisk rådgivning. Önskar du att bli företrädd av en advokat kan vi rekommendera några kunniga advokater med spetskompetens inom strandskydd och egendomsskydd. Kontakta oss gärna för vidare hjälp!