Guide: Så överklagar du en nekad strandskyddsdispens

Guide: Så överklagar du en nekad strandskyddsdispens

Att få en strandskyddsdispens nekad kan vara ett stort hinder för dig som äger en fastighet som omfattas av strandskydd. Men det finns möjligheter att överklaga beslutet. I denna guide går vi igenom processen steg för steg.


Steg 1: Förstå beslutet om nekad strandskyddsdispens

Läs igenom beslutet noggrant för att förstå varför din ansökan om strandskyddsdispens har avslagits. Fanns det inga särskilda skäl för strandskyddsdispens, eller har nämnden gjort bedömningen att åtgärden strider mot strandskyddets syften, trots att dispensskälen är uppfyllda? Har nämnden beaktat de uppgifter som har presenterats i ärendet? Har de gjort en ordentlig proportionalitetsavvägning mellan de enskilda och de allmänna intressena? Fanns det några skyddade arter i ditt område, som skulle skadas av åtgärden? Har handläggaren varit på plats för att bedöma området?

Steg 2: Ha koll på deadlines

Överklagandetiden börjar oftast löpa från dagen som du har fått ta del av beslutet och gäller i tre veckor framåt. Ibland kan du få 4 veckor på dig att överklaga beslutet om det har delgetts med en så kallad förenklad delgivning. Det går oftast bra att få anstånd med utveckling av talan, men själva datumet för överklagandet kan inte förlängas. Därför är det av största vikt att du har koll på överklagandefristen och överklagar i tid. Gärna några dagar innan utsatt tid, så att du även hinner få en bekräftelse från den instans som har beslutat i ditt ärende, att överklagandet har kommit i tid.

Steg 3: Samla bevis och dokumentation

Se till att du har allt relevant underlag och bevisning som styrker de uppgifter som du vill åberopa. Du ska helst se till att presentera nytt material i överinstans, för att öka dina chanser till framgång.

Steg 4: Överklaga till Länsstyrelsen

Om du har fått din ansökan om strandskyddsdispens avslagen, eller om du har fått strandskyddsdispens, men nämnden har valt att inskränka din tomtplats inom ramen för en s.k. tomtplatsavgränsning, ska du överklaga nämndens beslut till länsstyrelsen. Ange tydligt hur du vill att beslutet ska ändras och varför, dvs. yrkanden och grunder. Glöm inte att skicka in aktuell bevisning som styrker de uppgifter som du vill att länsstyrelsen ska beakta.

Steg 5: Överklaga till Mark- och miljödomstolen

Även om länsstyrelsen skulle avslå din överklagan, kan du ta ärendet vidare till mark- och miljödomstolen och slutligen Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Kom ihåg att mark- och miljödomstolen mycket väl kan vara din sista chans, eftersom det krävs prövningstillstånd i MÖD. Vänta därför inte med att anlita rätt expertis, eller spara på dina argument och bevisning in i det sista. 

Jur. kand. Giedre Jirvell, rättsexpert mark- och miljörätt

Kontakta strandskyddsjurist för personlig juridisk rådgivning

Överklagandeprocessen i mål och ärenden om strandskydd kan vara komplicerad och krävande. Det är viktigt att vara väl förberedd och ha en tydlig argumentation som stöd för sin talan. Är du osäker på hur du bäst bör driva ditt ärende? Kontakta strandskyddsexpert för personlig juridisk konsultation och expertstöd i överklagandeprocessen. Vi på Strandskyddsakademin står redo att hjälpa dig att se till att navigera i strandskyddets komplexa juridiska landskap, så att du kan öka dina chanser till framgång.

Kontakta Strandskyddsakademins strandskyddsexpert