Föreläggande om strandskydd? Så här tacklar du det!

Föreläggande om strandskydd? Så här tacklar du det!

Har du fått ett föreläggande om att riva ut en brygga eller en byggnad i ett område som omfattas av strandskydd? Eller har du blivit förelagd att återställa marken som du använder såsom tomt? Är föreläggandet förenat med vite och har ärendet överlämnats till en åklagare för vidare bedömning om åtal? Är du osäker kring hur du bäst bör hantera det? Här följer några handfasta tips!

1. Följ deadlines och var engagerad i ditt ärende. 

2. Ställ frågor till handläggaren och våga ifrågasätta! Omfattas området av strandskydd eller har strandskyddet upphävts i detaljplan? Gäller det utvidgat strandskydd eller har utvidgat strandskydd upphävts genom regeringsbeslut? Omfattas åtgärderna av förbuden i 7 kap. miljöbalken? 

3. Har åtgärderna vidtagits innan strandskyddet trädde i kraft? 

4. Har åtgärderna vidtagits av dig eller av tidigare fastighetsägare?

5. Om åtgärderna är förbjudna och det saknas dispens överväg att legalisera åtgärderna genom att ansöka om strandskyddsdispens i efterhand.

6. Slutligen, lämna aldrig några svar eller uppgifter till handläggaren, utan att först ha rådgjort med en erfaren jurist. Ett felaktigt eller slarvigt svar kan leda till en rättsförlust, där stora ekonomiska värden står på spel. Kontakta en kunnig jurist inom strandskydd som kan hjälpa dig att navigera genom processen så effektivt som möjligt.