Liten avvikelse från detaljplan

Kommer snart.

Mallen behandlar en situation då fastigheten ligger inom en detaljplan och åtgärden som ska vidtas avviker från planen. Generellt gäller att en åtgärd ska vara förenlig med detaljplanens bestämmelser för att bygglov ska meddelas. I vissa fall kan bygglov ändå meddelas för en åtgärd som strider mot detaljplanen, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, en s.k. liten avvikelse. Avvikelsen kan vara i form av en annan användning än vad som anges i planen, area, byggnadshöjd, våning, avstånd till fastighetsgräns, en byggnad på prickmark eller korsmark, utformning, takvinkel, mm. 

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och Högsta domstolen.

Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd. 

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.