Förhandsbesked inom detaljplan

Kommer snart.

Denna mall passar dig som ska ansöka om positivt förhandsbesked hos nämnden eller överklaga ett beslut om ett negativt förhandsbesked till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. I mallen behandlas situationen då fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område. Mallen är oberoende av om du avser att söka om strandskyddsdispens eller om fastigheten ligger i strandskyddat område. Den är platsneutral och passar samtliga fall. Mallen passar däremot inte dig, som avser att överklaga ett positivt förhandsbesked, som beviljats på grannens fastighet.

I mallen behandlas, utöver det aktuella regelverket, aktuell rättspraxis från bl.a. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Regeringsrätten och Kammarrätten.

Förutom själva mallen kommer du att få en skriftlig instruktion på hur mallen används samt några goda praktiska råd. 

Denna mall är prisvärd och mycket uppskattad av våra kunder. Köp mallen till en bråkdel av priset av vad det annars skulle kosta dig att anlita en jurist eller en advokat. Läs mer om vad det kostar att anlita en specialiserad jurist eller advokat och hur kostnadsbilden ser ut om du i stället skulle välja att anlita ett ombud.