Strandskydd. Advokat i Göteborg?

Strandskydd. Advokat i Göteborg är inte alltid enkelt att anlita. Kvalificerad juridisk hjälp är närmare än du tror. Visste du att du kan ladda ner juridiska mallar framtagna av fd advokater, rättsexperter inom mark- och miljörätt, och överklaga beslut om strandskydd själv till en bråkdel av priset än vad det annars hade kostat dig att anlita en advokat eller jurist.


strandskydd advokat jurist Göteborg

Strandskydd i Göteborg - vad innebär det?

Strandskydd i Göteborg har funnits i de flesta strandnära områdena sedan 1975. Strändernas attraktionskraft medför att allt fler människor önskar bygga och bosätta sig vid havet runt om Göteborg och i resten av Västra Götalands län. Samtidigt syftar reglerna om strandskydd till att förhindra en överexploatering av landets strandområden och bevara allmänhetens tillgång till friluftsliv kring stränder och vatten. Bestämmelserna om strandskydd i miljöbalken syftar även till att bevara särskilt biologiskt värdefulla land- och vattenområden.

Generellt och utvidgat strandskydd i Göteborg

Generellt och utvidgat strandskydd täcker merparten av strandnära områden i Göteborg, såvida strandskyddet inte är undantaget i detaljplan. Exakt vilka områden omfattas av strandskydd i Göteborg med omnejd kan du se i det kartverktyg som tillhandahålls av länsstyrelsen. Reglerna om strandskydd innebär ett generellt förbud mot ingrepp i miljön, inom ett område om 100 meter från strandkanten vid hav, insjöar och vid vattendrag på land och i vattnet. Det är bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader eller ändra befintliga sådana samt på annat sätt försämra tillgängligheten för allmänheten eller väsentligen förändra livsvillkoren för växter och djur. I vissa fall har områdena som omfattas av strandskydd utvidgats till att omfatta uppåt 300 meter eller har tagits bort helt.

Särskilda skäl för dispens enligt miljöbalken

Det krävs särskilda skäl för dispens enligt miljöbalken för den kommunala nämnden i den kommun där fastigheten är belägen ska kunna meddela dispens från strandskyddet. Strandskyddsdispens enligt huvudregeln endast kan lämnas om särskilda skäl för dispens föreligger. Av de sex särskilda skäl uppräknade i miljöbalken tillämpas punkt 1 och 3 i de flesta fallen. Punkt 2 och 4 är svårare att tillämpa, medan punkt 5 används ytterst sällan och punkt 6 nästan aldrig används. Utöver dessa skäl finns det villkorat undantag för areella näringar och skäl för strandskyddsdispens för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Fri passage vid meddelad dispens

Fri passage ska i regel alltid lämnas vid beslut om meddelad strandskyddsdispens. Detta för att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. I 7 kap. 18 f § miljöbalken stadgas att fri passage för allmänheten ska säkerställas och att tomtplatsen ska avgränsas vid dispensgivning. I förarbetena till bestämmelsen anges att fri passage om ett tiotal meter bör lämnas.

Vad kan vi hjälpa dig som fastighetsägare?

Strandskyddsakademin erbjuder kvalificerade juridiska dokumentmallar som du kan ladda ner när du ska ansöka om strandskyddsdispens eller överklaga beslut som rör strandskyddsdispens, tomtplatsavgränsning eller förelägganden om utrivning. Hos oss hittar du även kvalificerade mallar när du ska söka om förhandsbesked och bygglov eller överklaga bygglov. Vi erbjuder viss juridisk rådgivning för att du ska kunna göra det bästa valet kring vilka mallar som du ska handla utifrån de i just ditt ärende aktuella sakomständigheter. Strandskyddsakademins rättsexpert jur. kand. Giedre Jirvell är expert på frågor om strandskydd i Göteborg, men arbetar inte längre som advokat eller juridiskt ombud.  

Kontakta advokat?

Är du i behov av att ta kontakt med en advokat eller jurist? Det är inte alltid enkelt att som enskild konsument bedöma vilken juridisk rådgivare är det bästa valet. Önskar du att företrädas av ett juridiskt ombud såsom jurist eller advokat, kan vi rekommendera några kunniga advokater inom området, som har dokumenterad erfarenhet av att ha åstadkommit bifall i högsta instanser.