Kursprogram strandskydd 2022

Kurs strandskydd utbildning

1. Introduktion

 • Strandskyddets uppkomst och historisk tillbakablick
 • Strandskyddets syften och funktion
 • Regelverkets utformning fram till 1 juli 2022
 • Effekter av tidigare lagändringar och tillämpningsproblem

2. Lagstiftningsärendets beredning

 • Kommittédirektiv
 • SOU med remissbehandling
 • Lagrådsremiss med remissbehandling
 • Proposition

3. De nya lagändringarna – nyheter i MB och PBL

 • Genomgång av den nya lagtexten
 • Lagtextens tolkning i ljuset av författningskommentarerna och propositionstexten
 • Nya begrepp i miljöbalken och dess innebörd
  • Strandnära utvecklingsområden
  • Små insjöar och smala vattendrag
  • Områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet
  • Områden där bebyggelsetrycket är högt
  • Områden där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor
  • Värdefulla strand- och vattenområden
  • Långa obrutna strandområden i trakten
  • Kust- eller kustskärgårdsområde

4. Lättnader i strandskyddet

 • Strandnära utvecklingsområden
  • Definition
  • Kriterier för dessa
  • Redovisning i översiktsplanen
  • Praktiska exempel
 • Nya undantag från strandskyddet
  • Dispens
  • Upphävande
  • Praktiska exempel
 • Små insjöar och smala vattendrag
  • Definition
  • Praktisk tillämpning
  • Praktiska exempel
 • Anlagda insjöar och vattendrag
  • Definition
  • Praktisk tillämpning
  • Praktiska exempel

5. Skärpt strandskydd

 • Områden där strandskyddet förstärks
 • Bedömningar vid dispenser och upphävande
 • Möjlighet att införa och återinföra strandskyddet
 • Praktiska exempel

6. Ändringar i plan- och bygglagen

7. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser; dess praktiska betydelse för

 • Ansökningar om dispens
 • Tillsynsarbetet
 • Upphävandet respektive återinförandet av strandskyddet

8. Myndigheters vägledning och dess funktion

9. Instansordning

10. Rättspraxis

 • Vilken del av praxis kommer att vara inaktuell?
 • Vilken del av praxis kommer att fortsätta kunna tillämpas?
 • Vilken del av praxis kommer att kunna fortsätta tillämpas, men kommer att behöva anpassas
 • Värdet av rättspraxis

11. Kommande utredningar och lagändringar

12. Tillsyn – de nya bestämmelsernas betydelse för tillsynsarbetet

13. Konsekvenser av lagändringarna

14. Rättssäker och effektiv rättstillämpning – praktiska verktyg för ärendehantering